Αρμοδιότητα

Κατά τόπο αρμοδιότητα Ναυτοδικείου Πειραιά